Zarządzenie dyrektora szkoły

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Zarządzenie Nr 3/2020

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a w przypadku godzin realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych- w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art.35 ustawy z dn. 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215)  

§ 3.

1.    Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, a po jego  przekroczeniu do godzin ponadwymiarowych nauczyciela jeżeli:

a)   zajęcia zostały udokumentowane w dzienniku elektronicznym na zasadach określonych w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b)   nauczyciel zapewnił uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość

c)   każdy uczeń posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d)   nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,

e)   nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f)   w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g)   nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,

2.    Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności  dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

3.    Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie .

§ 5.

1.    Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

                                                                                                         Marek Tyrakowski

                                                                                                          / dyrektor szkoły/

Treść zarządzania .pdf >>>