Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Lista alfabetyczna osób zakwalifikowanych

Lista alfabetyczna osób niezakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych do kl. 1 A

Lista osób zakwalifikowanych do kl. 1 B

Lista osób zakwalifikowanych do kl. 1 C

Lista osób zakwalifikowanych do kl. 1 D

Lista osób zakwalifikowanych do kl. 1 E


Osoby zakwalifikowane na podstawie uzyskanej punktacji, proszone są o jak najszybsze dostarczenie do komisji rekrutacyjnej oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli mają kopie dokumentów. W razie rezygnacji prosimy o poinformowanie o wyborze innej szkoły, aby umożliwić zakwalifikowanie następnym osobom, oczekującym na wolne miejsca. Osoby zakwalifikowane, które nie dostały się do klas I wyboru będą w pierwszej kolejności przesuwane na zwolnione miejsca według rankingu punktowego.

W wyniku rekrutacji zakwalifikowano 170 kandydatów (5 klas po 34 uczniów).
Próg punktowy I etapu rekrutacji do szkoły wyniósł 138,75.
Klasa A – próg punktowy 145,30
Klasa B – próg punktowy 146,35
Klasa C – próg punktowy 147,60
Klasa D – próg punktowy 138,75
Klasa E – próg punktowy 140,20

Osoby niezakwalifikowane z powodu niewystarczającej liczby punktów, prosimy o wypełnienie druku o oczekiwanie na zwolnione miejsce. Każdy kandydat będzie poinformowany o zwolnionych miejscach telefonicznie. Ostateczna lista osób przyjętych, zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021r. na stronie internetowej liceum.
Grupy języka angielskiego podane zostaną po zakończonej rekrutacji. Przydział do grup nastąpi wynikiem z egzaminu ósmoklasisty. Przydział do grup języka hiszpańskiego nastąpi również w sierpniu rankingiem punktów.
Oryginały dostarczyć należy najpóźniej do 30 lipca 2021. Osoby, które nie dostarcza oryginałów dokumentów zostaną skreślone z listy przyjętych a na ich miejsce przyjęte kolejne osoby z listy rankingiem punktów. Gratulujemy.

Komisja rekrutacyjna