Współpraca z Wydziałem Chemii UAM

uam-chemia
00Już czwarty rok z kolei, w naszej szkole funkcjonuje klasa akademicka pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nasi uczniowie mogą dzięki temu uczestniczyć w wielu zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i Już czwarty rok z kolei, w naszej szkole funkcjonuje klasa akademicka pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. wykładach na UAM, prowadzonych przez wykładowców akademickich, co jest okazją do poszerzania wiadomości i rozwijania zainteresowań chemicznych oraz kształcenia umiejętności badawczych. Młodzież naszego liceum nawiązuje także kontakty z rówieśnikami z poznańskich szkół i studentami Wydziału Chemii. Uczniowie biorą udział w Sympozjach Chemicznych w XVI LO i Akademiach Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu, gdzie z powodzeniem konkurują z młodzieżą z innych szkół objętych patronatem UAM.

Od roku szkolnego 2009/2010 do ubiegłego roku, braliśmy też udział w projekcie unijnym Wydziału Chemii UAM pt. „Poczuj chemię do chemii”. Niestety, ze względu na brak środków unijnych, jego realizacja została zakończona. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z korzyściami wynikającymi z podjęcia studiów na tzw. kierunkach zamawianych. Ponadto, co roku ponad trzydziestoosobowa grupa osób zainteresowanych chemią, uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na pracowniach Wydziału Chemii.


Patronat Wydziału Chemii

01Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W roku szkolnym 2011/2012 klasa Ib o profilu biologiczno – chemicznym została objęta patronatem Wydziału Chemii UAM. Było to efektem wieloletniej współpracy naszych nauczycieli, a szczególnie pani Ireny Ratajczak z tą uczelnią. Znaleźliśmy się wówczas w gronie czterech szkół, w których działały klasy akademickie tego wydziału, obok VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu – Krzesinach i Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu. Obecnie do szkół objętych patronatem Wydziału Chemii należą również VI Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki i XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamojskiej w Poznaniu. Przez pierwsze dwa lata opiekę nad klasą patronacką sprawowała p. Irena Ratajczak, a w ubiegłym roku szkolnym i obecnie – Ewa Peplińska.

02W ramach patronatu, młodzież klasy IIIb ( która w ubiegłym roku szkolnym opuściła naszą szkołę ) , przez całe trzy lata nauki, uczestniczyła w wielu zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i wykładach na UAM, prowadzonych przez wykładowców akademickich, co było okazją do poszerzania wiadomości i rozwijania zainteresowań chemicznych oraz kształcenia umiejętności badawczych. Nawiązała także kontakty z rówieśnikami z poznańskich szkół i studentami Wydziału Chemii.

W tym roku klasą akademicką została klasa IIa, która brała już udział w wykładach dotyczących alkaloidów i powstania życia na Ziemi oraz zajęciach laboratoryjnych z chemii praktycznej.

W działaniach patronackich uczestniczyli również uczniowie klas IIIa i IIIb, którzy kształcili umiejętność wykonywania doświadczeń na pracowni z chemii organicznej. Wyjeżdżali też na wykłady i ćwiczenia ze stereochemii, termodynamiki i elektrochemii.

03Młodzież brała także udział w Sympozjach Chemicznych i Akademiach Projektów Chemicznych organizowanych dla klas akademickich z udziałem profesorów i studentów UAM. Celem tych spotkań jest zachęcenie młodych ludzi do wnikliwego poznawania świata, śledzenia nowości naukowych. Nauczyciele w naszej szkole czynią starania, aby w tę działalność, włączyć również zainteresowanych uczniów innych klas, stąd niejednokrotnie ogłaszają wewnątrzszkolne konkursy na najlepsze prezentacje lub projekty. Ich zwycięzcy przedstawiają swoje prace na Sympozjach i Akademiach Projektów Chemicznych i z powodzeniem konkurują ze studentami i uczniami poznańskich szkół. Mają też wówczas okazję do wysłuchania ciekawych wykładów profesorów różnych wydziałów UAM i Uniwersytetu Przyrodniczego.
W naszym liceum pod kierunkiem pani I. Ratajczak w roku szkolnym 2012/13 został zorganizowany, którego tematem przewodnim były „Metale w żywych organizmach”. Była to konferencja naukowa, w której uczestniczyli profesorowie Wydziału Chemii, przedstawiciele klas akademickich i nauczyciele ze szkół objętych patronatem, w tym także uczniowie naszego liceum. W konkursie prezentacji na tym spotkaniu, Magdalena Łączniak i Milena Kryś z klasy IIa zajęły II miejsce.


Sympozja Chemiczne i Akademie Projektów, w których brali udział nasi uczniowie:

rok szkolny 2011/12
– Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Poznaniu – Krzesinach pod hasłem „Co nas truje, co nas ratuje” gdzie siedmiu uczniów klasy akademickiej przedstawiło prezentację na temat „Chlorek sodu – na dobre i na złe”, która znalazła się wśród czterech najlepszych.

04rok szkolny 2012/13
– II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Lublinie, na którym Kajetan Jagiełka i Bartosz Ciemniejewski, po zakwalifikowaniu przez Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej, przedstawiali komunikat słowny pt. „Geniusze XX wieku – Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie atomistyki”
– I Akademia Projektów Chemicznych na temat „Koloidowy zawrót głowy” w VIII LO w Poznaniu, gdzie siedmioro uczniów kl.IIb reprezentowało naszą szkołę i przedstawiało realizowane przez siebie projekty:
-„Od bańki do bani” – Kajetan Jagiełka i Antoni Lemanik
– „Piana życia codziennego” – Sylwia Kuświk i Aleksandra Nowak
-„Pęcznienie żelatyny w zależności od pH”- Dagmara Mikołajewicz, Anna Mroczek i Joanna Pawłowska.
Praca „Od bańki do bani” została wyróżniona przez jury złożone z naukowców uniwersyteckich.

– Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Poznaniu pod hasłem „Wchodzimy w głąb Ziemi”, w którym wzięło udział kilku uczniów klasy patronackiej oraz Krzysztof Kotowski z kl. Ia. Wygłosili oni prezentacje:
-„Chemia w składzie porcelany… czyli subtelne podejście do budowy i właściwości krzemianów jako najliczniejszej grupy mineralnej litosfery” – Krzysztof Kotowski
– „Skamieniał(k)ości”- Kajetan Jagiełka i Antoni Lemanik
– „Kawa na ławę – wszystko o tlenku krzemu (IV)” – Zofia Gendaszyk.
Prezentacja Krzysztofa Kotowskiego zajęła pierwsze miejsce

05rok szkolny 2013/14
– II Akademia Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu, gdzie tematem przewodnim było „ Utlenianie zawsze z redukcją” – uczestniczyli w nim Krzysztof Kotowski i Dagmara Płóciennik z klasy IIa, którzy przedstawili sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Z korozją za pan brat”,
– Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Poznaniu pod hasłem „Nowe substancje i materiały” w którym brało udział kilka osób z klas Ia i IIa. W konkursie prezentacji reprezentowały naszą szkołę:
Agata Marchwiak i Zuzanna Ostojska (kl. Ia) – prezentacja na temat „Czy dendrymery mogą być rewolucją we współczesnej medycynie?”
Alicja Gościniak (kl. IIa) – prezentacja pt. „Grafen – czyli co łączy węgiel ze smartphonem?”
Uczennice klasy Ia zdobyły I miejsce w tym konkursie, a prezentacja A. Gościniak również została wysoko oceniona. Nna

rok szkolny 2014/15
III Akademia Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu, której tematem przewodnim była „Doskonała symetria kryształu”.
Wzięły w niej udział uczennice klasy IIa – Weronika Gruszka i Jagoda Niewczas, które przedstawiły sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Siarkowy zawrót głowy” zajmując III miejsce w konkursie dla uczniów klas akademickich.

Uczniowie klas drugich i pierwszych przygotowują obecnie prezentacje pod hasłem „Człowiek, medycyna, środowisko”, z których najlepsze zostaną wybrane w wewnątrzszkolnym konkursie, a następnie przedstawione na Sympozjum Chemicznym w XVI LO w Poznaniu w marcu br.
W tym roku szkolnym planujemy również wizytę w szkole prof. Henryka Koroniaka, dziekana Wydziału Chemii i absolwenta naszego liceum.


Udział w projekcie unijnym UAM pt. „Poczuj chemię do chemii”

06Od roku 2009/2010 do ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym Wydziału Chemii UAM pt. „ Poczuj chemię do chemii” mającym na celu zwiększenie liczby studentów na tzw. kierunkach zamawianych. Podjęcie studiów na tych kierunkach (nie tylko na Wydziale Chemii) dawało wiele korzyści takich jak: stypendia dla osób osiągających wysokie wyniki, możliwości korzystania z dodatkowych zajęć, kursów zakończonych certyfikatami, praktyk i staży w kraju i zagranicą. Dzięki licznym kontaktom Uniwersytetu ze znanymi uczelniami europejskimi, można było również część studiów odbyć poza granicami naszego kraju.

07W ramach udziału w projekcie nauczyciele chemii organizowali w liceum, spotkania młodzieży, zwłaszcza z klas biologiczno – chemicznych, z koordynatorami projektu, najpierw panią doktor Małgorzatą Miranowicz, a później także z panem doktorem Jerzym Stankiem. Służyły one zapoznaniu uczniów z kierunkami i specjalizacjami na Wydziale Chemii, zasadami systemu bolońskiego obowiązującego na tej uczelni oraz korzyściami, jakie dawał udział w projekcie.
„Poczuj chemię do chemii” to projekt, dzięki któremu, co roku ponad trzydziestoosobowa grupa osób zainteresowanych tym przedmiotem (a nie objętych patronatem) uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z chemii analitycznej, organicznej lub fizycznej na pracowniach Wydziału Chemii. Był to dla wielu uczniów pierwszy kontakt z prawdziwym laboratorium chemicznym i bardzo ciekawe doświadczenie służące rozwijaniu zainteresowań w tym kierunku, a niekiedy także bodziec do późniejszego studiowania chemii.

Niestety, w tym roku szkolnym, uczelnia ta nie realizuje tego projektu, ze względu na brak środków unijnych. Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych latach, jeżeli tylko pojawią się takie możliwości, nasza szkoła zostanie zakwalifikowana do udziału w innych przedsięwzięciach Wydziału Chemii.