Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Sposób przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Reguluje to rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.

KryteriaMaksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo:100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3   = 30 pkt

1 za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Źródło: <http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2021/02/pytania-i-odpowiedzi/>