Formularz elektroniczny zgłoszenia kandydata do I klasy LO

  Formularz rejestracyjny kandydata. (Prosimy NIE PISAĆ wielkimi literami.)
  Dane kandydata:


  Dane rodzica / opiekuna prawnego:
  Na powyższy e-mail przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.

  Adres zamieszkania:

  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej. Chcę zostać uczennicą/uczniem klasy:
  I wybór:

  W przypadku braku miejsc w klasie pierwszego wyboru wybieram:
  II wybór:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Pole wypełniają tylko kandydaci do klas: A, C, D, E oraz ci, dla których klasy A, C, D, E są klasami drugiego wyboru.

  Jako pierwszy język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej) wybieram:

  Jako drugi język obcy wybieram:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Pole wypełniają tylko kandydaci do klasy B oraz ci, dla których klasa B jest klasą drugiego wyboru.

  Języki angielski na poziomie rozszerzonym w klasie B jest obowiązkowy dla wszystkich.
  Jako drugi język na poziomie rozszerzonym w klasie B wybieram:

  Jako trzeci przedmiot rozszerzony (poza językami) w klasie B wybieram:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Czy ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru?

  Pozostałe dokumenty:
  1. Życiorys
  2. 2 fotografie
  3. Karta zdrowia
  4. Inne..... (np. zaświadczenia)
  można wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do komisji rekrutacyjnej lub do sekretariatu szkoły w późniejszym okresie rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977 r.