Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Harmonogram ogłoszony na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Lp. Postępowanie Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Wniosek (podanie) do LO nr 1 im. T. Kościuszki składa się w formie elektronicznej. Wniosek znajduje się w zakładce REKRUTACJA na stronie szkoły. Wniosek zostanie odblokowany do wypełnienia i przesłania w podanym terminie rekrutacji. od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz.15:00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca do godz. 15:00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15:00
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i złożonych dokumentów. do 4 sierpnia 2020 r.
  5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i złożonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do 11 sierpnia 2020 r.  
  6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. *Lista dostepna będzie w zakładce REKRUTACJA na stronie szkoły oraz na tablicy informacyjnej w holu szkoły 12 sierpnia 2020 r.    
7   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz.15:00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy podane zostaną na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA oraz w holu szkoły     19 sierpnia 2020 r.
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 19 sierpnia 2020 r.
10 Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 20 sierpnia 2020 r.
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22 sierpnia 2020 r.
12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie zaświadczenia.

2. Uczniowie przyjęci do szkoły przydzielani są do klas I wyboru według rankingu punktów.

3. W tegorocznej rekrutacji nie przewiduje się testu przydziału do grup z j. angielskiego. Przydział do grup nastąpi we wrześniu.

4. Przydział do grupy j. hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego według rankingu punktowego. (Grupy powstaną, gdy zgłosi się przynajmniej 14 osób)

5. W klasie lingwistycznej wiodącym językiem jest j. angielski. Drugim językiem jest j. hiszpański i j. niemiecki. Podział na grupy powstanie w sierpniu po zakończeniu rekrutacji (również według rankingu punktów) .

6. Indywidualne pytania telefonicznie – 62 7472373