Formularz elektroniczny zgłoszenia kandydata

Dane kandydata:

Dane rodzica / opiekuna prawnego:Adres zamieszkania

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej. Chcę zostać uczennicą/uczniem klasy:
I wybór:

W przypadku braku miejsc w klasie pierwszego wyboru wybieram:
II wybór:

Jako pierwszy język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej) wybieram:

Jako drugi język obcy wybieram:

Czy ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru?

Wypełniony i podpisany druk podania (papierowego) oraz pozostałe dokumenty:
1. Życiorys
2. 2 fotografie
3. Karta zdrowia
4. Inne..... (np. zaświadczenia)
można wysłać pocztą bądź dostarczyć w późniejszym okresie rekrutacji.

Wypełniony i podpisany druk podania można też zeskanować i wysłać poniżej jako załącznik w formacie PDF.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977 r.