Druk formularza zgłoszenia kandydata

Druk formularza do pobrania >>>

Wypełniony i podpisany druk podania można dostarczyć pocztą lub zeskanować i wysłać poniżej jako załącznik w formacie PDF.

Dane kandydata:

Dane rodzica / opiekuna prawnego:Czy ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru?

Pozostałe dokumenty:
1. Życiorys
2. 2 fotografie
3. Karta zdrowia
4. Inne..... (np. zaświadczenia)
można wysłać pocztą bądź dostarczyć w późniejszym okresie rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977 r.